Vänd dig till Advokatbyrån Jan F. Urwitz för juridisk hjälp i LVU-mål. Vi är införstådda med att rättsprocesser av sådant slag kan vara påfrestande för inblandade parter och visar naturligtvis hänsyn inför den situation du och din familj befinner er i. Vårt kontor finns i centrala Malmö och du kan alltid kontakta oss för kostnadsfri telefonrådgivning.

LVU – Lagen om vård av unga

LVU står för lagen om vård av unga och syftar bland annat till att skydda minderåriga från olämpliga miljöer. Om socialnämnden gör bedömningen att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö kan de besluta om tvångomhändertagande. Beslutet kan grunda sig på faktorer som självskadebeteende hos barnet eller bristande omsorg från vårdnadshavarna. Bägge föräldrar, liksom barnet, har rätt till ett offentligt biträde under processens gång.

Anlita Advokatbyrån Jan F. Urwitz

Vi har möjlighet att agera offentligt biträde i LVU-mål. Kontakta oss för kostnadsfri telefonrådgivning.